Az Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: ÁSZF – a Klasszik Bar’Zs Kft. (székhely:
4511 Nyírbogdány, Kossuth utca 54., adószám: 26559418-2-15) mint szolgáltató, – a
továbbiakban: Szolgáltató – által üzemeltetett weboldal (www.fleurart.hu) használatára
vonatkozó szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és
kötelezettségeit, azaz az általános szerződési feltételeket tartalmazza.

Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek.
Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a jelen ÁSZF minden
pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem
kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba
foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 1. Üzemeltetői adatok (Szolgáltató):
  Szolgáltató neve: Klasszik Bar’Zs Kft.
  Szolgáltató székhelye: 4511 Nyírbogdány, Kossuth utca 54.
  Szolgáltató cégjegyzékszáma: 15-09-085722
  Szolgáltató adószáma: 26559418-2-15
  Weboldal cím: www.fleurart.hu
  Szolgáltató kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:
  info@fleurart.hu
  Szolgáltató telefonszáma: +36309318305
  Szerződés nyelve: magyar

  Tárhelyszolgáltató adatai:
  Név: Rackhost Zrt.
  Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
  Elérhetőség: info@rackhost.hu
  Weboldal cím: www.rackhost.hu
 2. Alapvető rendelkezések:
  2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint annak értelmezésére a magyar
  jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – a
  továbbiakban: Ptk. – és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
  társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
  vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön
  kikötés nélkül is irányadók.
  2.2. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan
  elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.fleurart.hu weboldalon (a
  továbbiakban: Weboldal) keresztül történik.

2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az
azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a
weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus
tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.4. ÁSZF hatálya, elfogadása: A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó
kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek
határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető
jogokat és kötelezettségeket.

A Weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem
tartalmaz, a weboldalon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.
A Weboldalon keresztül történő igényfelmérő lap elküldésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF
rendelkezéseit, az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Szolgáltató között létrejövő szerződés
részét képezi.

 1. Szolgáltatások köre:
  A Weboldalon található szolgáltatásaink részletes leírását a „Szolgáltatások” menüpont alatt
  ismerheti meg. A szolgáltatások vételárára vonatkozóan ajánlatot az igényfelmérő űrlap
  elküldésével van lehetősége kérni.
  Az igényfelmérő űrlapon az elérhetőségi adatokon kívül szükséges megadnia az
  esküvő/rendezvény dátumát, a résztvevő vendégek számát, és az Önök által választott
  helyszínt, továbbá lehetőségük van megjelölni előzetesen részünkre, hogy mely általunk
  nyújtott szolgáltatás keltette fel érdeklődésüket.
  Az igényfelmérő űrlap részünkre történő megküldését követően felvesszük Önnel a
  kapcsolatot, és egyeztetjük Önnel a személyes találkozó és konzultáció időpontját.
  Felhívjuk a figyelmét az Ön által megadott elérhetőségi adatok pontos rögzítésére annak
  érdekében, hogy fel tudjuk Önnel venni a kapcsolatot.
  Az Ügyfél az igényfelmérő űrlap kitöltésével és elküldésével kijelenti, hogy a jelen Általános
  Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 2. Adatvédelmi nyilatkozat
  Ügyfeleink személyes adatainak biztonsága kiemelt fontosságú számunkra. A jelen
  Adatvédelmi nyilatkozat és adatkezelési tájékoztatás célja, hogy rögzítse a www.fleurart.hu
  adatvédelmi elveit és adatkezelésének szabályait.
  A jelen Adatvédelmi nyilatkozat és adatkezelési tájékoztatás valamennyi Szolgáltatásra
  vonatkozik. A www.fleurart.hu által nyújtott Szolgáltatások körét a jelen ÁSZF 3. pontjában
  olvashatja. E Nyilatkozat a www.fleurart.hu Általános szerződési feltételeinek
  elválaszthatatlan részét képezi; elolvasásával és elfogadásával Ön kifejezetten jelzi az
  ezekben foglaltakkal kapcsolatos egyetértését.

A www.fleurart.hu elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, és kiemelten
fontosnak tartja nevezettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A
személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és
szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.
Az érintettek hozzájáruló nyilatkozata
(I.) a www.fleurart.hu oldal látogatója a technikai adatok tekintetében az oldalra lépéssel
automatikusan hozzájárul adatai kezeléséhez a jelen nyilatkozatban foglaltak szerint.
Érintettek az Adatkezelő jelen szabályzatban foglaltak alapján történő adatkezelése esetén
kártérítési, kártalanítási, sérelemdíj és egyéb igényt nem érvényesítenek az Adatkezelővel
szemben.
Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 (EU) Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR)
előírja, hogy az érintett részére a személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatást kell
adni.
A GDPR alapján történő adatkezelés nem vonatkozik a nem személyes adatok kezelésére.
E rendelkezésnek eleget téve az alábbiakban adunk közérthető tájékoztatást a Weboldal
látogatójának, ügyfeleinknek a vállalkozásunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.
A jelen adatvédelmi nyilatkozatban és adatkezelési tájékoztatóban a Szolgáltató az alábbi
jogszabályokat, illetve európai uniós kötelező jogi aktusokat veszi figyelembe:
• a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény; továbbá, az ennek végrehajtásáról rendelkező 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet;
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.);
• az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása
során;
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (Infotv.);
• a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános
adatvédelmi rendelet/GDPR/).

Adatkezelési fogalmak a GDPR szerint

• Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező alapján azonosítható.

• Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
törlés, illetve megsemmisítés.

• Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének
céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

• „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól,
hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében
az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz,
nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése
meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó
adatvédelmi szabályoknak.

• „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

• „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Felhasználói jogok és beállítások: A felhasználó számára választási lehetőség és ellenőrzés
biztosítása

A GDPR bizonyos jogokat biztosít a magánszemélyeknek személyes adataikkal kapcsolatban.
Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok nem korlátozzák, a magánszemélyek számára az
alábbi jogok biztosítottak:
• Hozzáférési jog – joga van tájékoztatást kapni az általunk feldolgozott személyes
adatairól, továbbá joga van az ezen adatokhoz való hozzáféréshez;
• Helyesbítéshez való jog – joga van kérni személyes adatainak módosítását vagy
frissítését, amennyiben az adatok pontatlanok vagy hiányosak;
• Törléshez való jog – joga van kérni személyes adatainak törlését;
• Korlátozáshoz való jog – joga van kérni, hogy ideiglenesen vagy véglegesen
felfüggesszük személyes adatainak feldolgozását;

• Kifogásolási jog
• joga van ahhoz, hogy bármikor kifogást emeljen a személyes adatai általunk történő
feldolgozása ellen;
• joga van ahhoz, hogy kifogást emeljen személyes adatai közvetlen értékesítési
célokból történő feldolgozása ellen;
• Az adatok hordozhatóságához való jog – joga van ahhoz, hogy személyes adatairól
elektronikus formátumú másolatot kérjen, valamint ahhoz, hogy a személyes adatait egy
másik fél szolgáltatásában való használat céljából továbbítsa; és
• Automatizált döntéshozatal alapján meghozott döntés alóli mentesüléshez való jog –
joga van ahhoz, hogy mentesüljön egy kizárólag automatizált döntéshozatal alapján
meghozott döntés alól, ideértve a profilkészítést is.

E jogok gyakorlására a Szolgáltatóval történő kapcsolatfelvétellel van lehetősége, az
info@fleurart.hu címen.

Adatkezelési alapelvek
A Szolgáltató a tevékenysége során tiszteletben tartja az általános adatvédelmi rendelet 5.
cikkében foglalt következő alapelveket:
• az adatok kezelése jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
átlátható módon történik („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
• az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és
azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
• az adatkezelés – annak céljai szempontjából – megfelelő és releváns, és a szükségesre
korlátozódik („adattakarékosság”);
• a kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek; és minden észszerű
intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából
pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük az Ön kifejezett
kérésének vagy a hivatalos tudomásunkra jutásnak megfelelően („pontosság”);
• az adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott
tárolhatóság”);
• az adatok kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az
adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével
vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”);
• az adatvédelmi incidenseket azok bekövetkezésekor a jogszabályok által előírt
mielőbbi határidőben jelentjük és kezeljük.

Az általános adatvédelmi rendelet 13., 14. cikke szerinti tájékoztatás
4.1.Adatkezelő és elérhetőségei (kapcsolat)
4.1.1. Adatkezelő:
Név: Klasszik Bar’Zs Kft.
Székhely: 4511 Nyírbogdány, Kossuth utca 54.
Cégjegyzékszám: 15-09-085722
Adószám: 26559418-2-15
Weboldal cím: www.fleurart.hu
Elektronikus levelezési cím: info@fleurart.hu
Telefonszám: +36309318305
a továbbiakban: Adatkezelő

4.2. Az érintettek adatainak kezelése
4.2.1. Az érintettek köre és a kezelt adatok köre:
4.2.1.a) A Szolgáltató a szolgáltatásai során az alábbi személyes adatokat kezeli:
i.) természetes személy megrendelő esetén a személyes adatok:
• Vállalkozásunk a fenti célok érdekében kezeli a részére igényfelmérő űrlapot
megküldött természetes személy nevét, telefonszámát, e-mail címét. Az adatkezelés a
szerződés megkötését megelőzően, ügyfeleink megkeresése alapján, az igényfelmérő űrlap
Szolgáltató részére történő megküldésével jogszerűen megkezdődik.
• A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követően a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § -ban iratmegőrzésre előírt idő, ajánlatkérés
esetén az ajánlat lejárta után 10 nap. Az adatkezelés az érintett ügyfél hozzájárulása alapján,
szerződés teljesítése jogcímén alapul.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az
adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további
tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az
adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az
adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,
beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos
következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
• az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre,
és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –,
amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára
értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
• az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a
továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
• a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az
érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló
intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti
hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas
kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak
Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az

 1. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens
  valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira
  nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem
  igazolására szolgáló indokokat is.

Felülvizsgálat kötelező adatkezelés esetén
Ha a kötelező adatkezelés időtartamát, vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát
törvény, helyi önkormányzat rendelete, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem
határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente
felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának
megvalósulásához szükséges-e.
Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e
dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérésére a Hatóság
rendelkezésére bocsátja.

Panasztételi lehetőség
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 1. Vegyes rendelkezések
  A Szolgáltató nem felel a Szolgáltatás alábbi okokból bekövetkező hibájáért:
  a) a Szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél által felhasznált eszközök működési hibája,
  alkalmatlansága miatt;
  b) a Szolgáltatás helytelen vagy nem rendeltetésszerű használata miatt;
  c) a jogszabályi előírások Ügyfél általi megszegése miatt (ideértve a Szolgáltatást
  törvénybe ütköző módon vagy célokra való felhasználását, vagy bármilyen jogellenes
  magatartás tanúsítását);
  d) a Szolgáltatás megszakadása vagy hibája más szolgáltató által nyújtott helyi
  hozzáférés vagy kapcsolódás megszakadásából ered.
  Az Ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni, saját adatait a valóságnak megfelelően feltüntetni, a
  Weboldalt annak célja szerint használni. A Weboldal és a Szolgáltatás helytelen használatáért
  minden felelősség az Ügyfelet terheli.
  A Honlapon feltüntetett összes adat, szöveg, kép és tartalom a Szolgáltató szellemi
  tulajdona, azt felhasználni az Ügyfél semmilyen formában nem jogosult.
  A Szolgáltató szolgáltatási tevékenységére magatartási kódexet nem alkalmaz.
 2. Az ÁSZF-re irányadó jog
  A Weboldal használatakor az Ügyfél kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF-et, és az Adatkezelési
  Tájékoztatót, mely az ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi.
  A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF-et módosítani, amely módosítás a Weboldalon
  történő közzététellel válik hatályossá.

A jelen ÁSZF-re és a Felek között létrejött jogviszonyra a magyar jog szabályai az irányadók.
Ha valamely rendelkezés jogszabályba ütközik, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, az nem
érinti a többi rendelkezés jogszerűségét, érvényességét és végrehajthatóságát.


Budapest, 2022. február 28.